Menu
Domov pro seniory Máj
Domov pro seniory MájČeské Budějovice

Informace pro zájemce

Jak podat žádost

Vyplněná žádost podepsaná žadatelem, příp. zástupcem, je předána sociálnímu pracovníkovi. 

Žádost je možné předat sociálnímu pracovníkovi osobně nebo zaslat poštou, emailem, datovou schránkou, případně prostřednictvím třetí osoby.

K této žádosti je potřeba doložit tyto přílohy:

 • Vyjádření lékaře (vyplní praktický či ošetřující lékař)
 • V případě, že je přiznán příspěvek na péči, je nutné doložit rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči
 • Pokud je soudem ustanovený opatrovník, dokládá se i toto rozhodnutí

Možnosti podání žádosti

 • Osobně u sociálního pracovníka (nejlépe po předchozí telefonické domluvě)
 • Poštou
 • E-mailem
 • Datovou schránkou
 • Prostřednictvím třetí osoby

Kdo může doručit žádost?

 • Žadatel
 • Opatrovník
 • Rodinný příslušník
 • Třetí osoba

Úhrada za služby od 1.1. 2024

Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem

Ubytování a strava

Celodenní strava: 255,00 Kč 

Bydlení: 305,00 Kč 

Celkem denně: 560,00 Kč

Celkem měsíčně (denně x 30,4): 17 024,00 Kč 

Příspěvek na péči

 

Příspěvek na péči se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby. 

Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách má nárok na příspěvek osoba uvedená v § 4 odst. 1, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti podle § 8, pokud jí tuto pomoc poskytuje osoba blízká nebo asistent sociální péče uvedený v § 83 nebo poskytovatel soc. služeb, který je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb podle § 85 odst. 1.

 

Základní činnosti

Poskytnutí ubytování

 • Ubytování
 • Úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení

Poskytnutí stravy

 • Zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • Pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek
 • Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 • Pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh
 • Pomoc při podávání jídla a pití
 • Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • Pomoc při úkonech osobní hygieny
 • Pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • Pomoc při použití WC

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • Podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
 • Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

Sociálně terapeutické činnosti

 • Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

Aktivizační činnosti

 • Volnočasové a zájmové aktivity
 • Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím
 • Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv, oprávněných zájmů

Informace před nástupem

Před přijetím nového klienta provede vrchní sestra a sociální pracovník DpS Máj místní sociální šetření a posoudí, zda nedošlo ke změně okolností rozhodných pro přijetí. Zároveň je s budoucím klientem dohodnut termín přijetí do DpS Máj a nový klient je písemně vyzván k nástupu. Sociální šetření se neprovádí u klientů, kteří bezprostředně před nástupem do DpS Máj využívali odlehčovací službu v Tylově ulici.

Před nástupem do zařízení je s žadatelem či jeho zástupcem dojednána osobní schůzka, kde je mu předána písemná výzva k nástupu do DpS Máj s dojednaným datem nástupu a seznamem doporučených věcí a záznam denních činností.

Sociální pracovník si s žadatelem předběžně ujasní průběh sociální služby - např. zasílání důchodu, změnu trvalého bydliště, způsob úhrady za sociální službu a příspěvku na péči, změnu praktického lékaře. Současně je žadateli umožněna prohlídka pokoje a dané stanice.

Informace k ukončení pobytu

Pobyt může být ukončen třemi způsoby

 • Ze strany poskytovatele
 • Ze strany klienta
 • Smrtí klienta

Ukončení pobytu ze strany poskytovatele

Poskytovatel může smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů:

 • Hrubé porušení povinností vyplývajících ze smlouvy (zamlčení výše přiznaného příspěvku na péči nebo jeho změn, nezaplacení měsíční úhrady nebo příspěvku na péči, a to ani do konce následujícího měsíce)
 • Výpovědní lhůta pro výpověď danou poskytovatelem činí 1 měsíc a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla tato výpověď klientovi předána

Ukončení pobytu ze strany klienta

Klient může smlouvu vypovědět bez udání důvodu:

 • Výpovědní lhůta pro klienta činí 7 kalendářních dní ode dne doručení písemné výpovědi řediteli
 • Ukončení pobytu smrtí klienta
 • Proti podpisu jsou pozůstalým vydány službu konající sestrou osobní věci po zemřelé/m klientovi, které jsou sepsány na soupisu pozůstalosti po zemřelém
 • Pokud měl klient občanský průkaz uložen v trezoru u sociálního pracovníka, tento jej vydá proti podpisu pozůstalé rodině
 • Průkaz zdravotní pojišťovny se předává rovněž rodině, případně je sociálním pracovníkem zaslán na příslušnou zdravotní pojišťovnu
 • Sociální pracovník oznámí úmrtí klienta na Úřad práce - příspěvek na péči, ČSSZ - důchod, Magistrát města - matriční úřad (tento vydá a zašle pozůstalým úmrtní list)
 • Pozůstalí obdrží nový předpis úhrady za pobyt a příspěvek na péči, který odpovídá skutečnému počtu dní pobytu klienta, a další případné neuhrazené pohledávky (např. doplatky za léky)
 • Veškerá finanční hotovost, příp. cenné věci, které jsou uloženy v DpS Máj, jsou předmětem dědického řízení
 • DpS Máj zasílá na Okresní soud oznámení o úmrtí klienta. Součástí tohoto oznámení je i soupis pozůstalosti po zemřelém (viz výše) a také přehled příp. pohledávek či zůstatků v hotovosti
 • Po ukončení dědického řízení dědic obdrží usnesení
 • S tímto usnesením, které musí obsahovat nabytí právní moci, se dědic, popř. všichni dědicové nebo jeden zástupce pověřený ověřenou plnou mocí ostatních dědiců, dostaví do pokladny DpS Máj, kde mu bude vydána pozůstalost. Všichni zúčastnění musí mít s sebou platný občanský průkaz
 • Kvůli vyzvednutí pozůstalosti je nutné si nejméně tři dny předem telefonicky domluvit schůzku se sociálním pracovníkem, který vše potřebné domluví v pokladně DpS Máj

Certifikovaný držitel

Certifikovaný držitel

Člen asociace

Člen asociace

Certifikát Vážka

Certifikát Vážka

Certifikát Vážka

Certifikát Vážka