Menu
Domov pro seniory Máj
Domov pro seniory MájČeské Budějovice

Jak nás podpořit

Domov pro seniory Máj má vytvořena pravidla postup pro přijímání věcných a finančních darů od obyvatel DpS Máj, jejich příbuzných a dalších dárců.

Základním pravidlem je, že DpS Máj nepřijímá jakékoliv dary od osob, které jsou zařazeny v evidenci žadatelů na umístění v našem domově, ani od jejich příbuzných, známých a dalších osob, které jsou s čekajícími zájemci o umístění do DpS Máj v jakémkoliv – nám známém – vztahu. Dále DpS Máj nepřijímá dary od stávajících obyvatel DpS Máj.

Věcné a finanční dary jsou přijímány pouze na základě darovací smlouvy. Darovací smlouvu uzavírá za DpS Máj ředitelka Jeden její výtisk zůstává v evidenci DpS Máj, dárce obdrží vždy dva výtisky. Dárce má možnost si zvolit, zda jeho jméno bude uvedeno na tabuli dárců a v oficiálních písemnostech DpS Máj (výroční zpráva, roční rozbory hospodaření apod.) V darovacích smlouvách je uváděno pouze jméno, příjmení a adresa dárce, v případě dárců – právnických osob ještě jejich IČ, popř. DIČ.

Věcné dary

Při jednání s dárcem je dbáno, aby dar bylo možné využít v provozu domova pro potřeby klientů. Je možné přijmout i věcný dar, který ulehčí fyzickou námahu zaměstnanců domova. Přijetí daru se dále řídí platnou směrnicí Rady města České Budějovice. Dary, které tyto podmínky nesplňují, není možné přijmout.

Finanční dary

Finanční dary jsou přijímány v hotovosti nebo převodem na běžný účet DpS Máj. V případě hotovostních finančních darů je dárci kromě dvou výtisků darovací smlouvy vždy vydán příjmový pokladní doklad. V případě finančních darů, které jsou poskytnuty formou bezhotovostního bankovního převodu, je v darovací smlouvě uveden variabilní symbol, který darovanou částku identifikuje v souladu s darovací smlouvou. Použití finančních darů je specifikováno v darovací smlouvě a tyto dary jsou používány výhradně pro potřeby klientů Domova pro seniory Máj České Budějovice.

Certifikovaný držitel

Certifikovaný držitel

Člen asociace

Člen asociace

Certifikát Vážka

Certifikát Vážka

Certifikát Vážka

Certifikát Vážka