Menu
Domov pro seniory Máj
Domov pro seniory MájČeské Budějovice

Informace pro zájemce

Domov pro seniory Máj provozuje své služby na čtyřech místech (viz odkazy na titulní stránce). Konkrétní informace pro zájemce a příslušné formuláře jsou u každého odkazu na jednotlivá pracoviště.

Veškeré informace týkající se podání žádosti a pobytu vám předají sociální pracovníci.

Způsob předání informací

 • Osobně (nejlépe po předchozí telefonické domluvě)
 • Telefonicky
 • Elektronickou poštou
 • Poštou

Poskytované sociální služby

 • Domov pro seniory
 • Domov se zvláštním režimem
 • Odlehčovací služba
 • Denní stacionář

Kritéria pro zařazení do evidence žadatelů o poskytování sociální služby

Domov pro seniory Máj České Budějovice, příspěvková organizace, poskytuje sociální služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, prováděcí vyhláškou k tomuto zákonu č. 505/2006 Sb. a se zřizovací listinou schválenou Zastupitelstvem statutárního města České Budějovice.

Sociální služby jsou poskytovány osobám, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, zdravotního postižení, chronického duševního onemocnění a různých typů demencí (stařecká, Alzheimerova demence).

Zvláštním druhem sociální služby je péče o osoby, které mají sníženou soběstačnost z výše uvedených důvodů a je o ně pečováno v jejich přirozeném prostředí. Cílem této služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek (odlehčovací službu.).

Způsob podání žádosti

 • Předat sociálnímu pracovníkovi, nebo zaslat poštou, nebo prostřednictvím třetí osoby
 • Při převzetí žádosti je žadateli vystaveno potvrzení o převzetí žádosti
 • Toto potvrzení předá sociální pracovník žadateli osobně nebo je odesláno poštou na adresu žadatele či zákonného zástupce
 • Sociální pracovník je povinen žádost zkontrolovat a případné nedostatky za pomoci žadatele nebo jeho rodiny odstranit; poté žádost zařadit do evidence
 • Sociální pracovník zapíše žádost do podacího deníku, který je k dispozici u sociálních pracovníků

Postup pro zápis žádosti do podacího deníku

 • Sociální pracovník zapíše žádost do podacího deníku, který je k dispozici u sociálních pracovníků
 • Zde uvede číslo žádosti, jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, stručný obsah zapsaného dokumentu
 • V případě, že je žádost doručena poštou, zapíše ji pokladní do podacího deníku došlé pošty, orazítkuje a předá sociálnímu pracovníkovi, který ji zaznamená do svého podacího deníku, a postupuje podle výše uvedených instrukcí
 • Žadateli nebo jeho zákonnému zástupci je vystaveno potvrzení o přijetí žádosti - to je mu předáno osobně nebo odesláno poštou

Postup pro zápis žádosti do evidence žadatelů

 • V případě, kdy z údajů uvedených v žádosti je patrné, že by byly důvodem k odmítnutí uzavření smlouvy o poskytování sociální služby, sociální pracovník žadatele o tomto informuje a na jeho žádost vydá písemné oznámení s uvedením důvodu odmítnutí
 • Jakmile je žádost zapsána do podacího deníku, musí být zaznamenána i do evidence žadatelů v počítači - zde sociální pracovník uvede jméno, příjmení, titul, datum narození, datum podání žádosti a zařazení (podle registrované služby)
 • Dále do poznámky zapíše stručný popis situace a zdravotní stav žadatele, který zjistí ze žádosti

31.1.2019 Mgr. Petra Zimmelová, Ph.D. ředitelka

 

Certifikovaný držitel

Certifikovaný držitel

Člen asociace

Člen asociace

Certifikát Vážka

Certifikát Vážka

Certifikát Vážka

Certifikát Vážka