Menu
Domov pro seniory Máj
Domov pro seniory MájČeské Budějovice

Zdravotní a ošetřovatelská péče

Lékařská péče

Lékařská péče je zajišťována praktickým lékařem v návaznosti na odborné lékaře. Klient má možnost zůstat i nadále u svého lékaře. V případě potřeby je možné spojit se s níže uvedenými lékaři telefonicky. V odpoledních a nočních hodinách a o víkendech je podle potřeby zajišťována lékařská péče formou lékařské pohotovostní služby nebo lékařské služby první pomoci.

V našem domově je zajištěna donáška léků ze smluvní lékárny. Klient, popř. jeho zástupce, si ale může převzít recepty a vyzvednout si léky i v jakékoliv jiné lékárně.

Praktický lékař: MUDr. Pavel Čížek, MUDr. Dagmar Čížková, MUDr. Hana Šebková

 • Pondělí: 09,00 - 12,00 hodin - ošetřovna, vyšetření na lůžku (stanice A, B, C, F)
 • Středa: 15,30 - 17,00 hodin - ošetřovna, vyšetření na lůžku (stanice A, B, C, F)
 • Čtvrtek: 09,00 - 12,00 hodin - ošetřovna, vyšetření na lůžku (stanice A, B, C, F)

Psychiatr: MUDr. Lenka Suchanová

 • Pátek: 08,00 - 12,00 hodin - ošetřovna, vyšetření na lůžku (stanice A, B, C, F)

Kožní lékař: MUDr. Iva Stárková

 • Úterý (1 x za 14 dní): 11,15 - 13,00 hodin - ošetřovna, vyšetření na lůžku (stanice A, B, C, F)

Ošetřovatelská a obslužná péče

Zdravotní a ošetřovatelskou péči zajišťují registrované všeobecné sestry bez odborného dohledu a pracovníci v sociálních službách v přímé obslužné péči. Tato péče je poskytována nepřetržitě.

Tento tým pracovníků poskytuje komplexní péči k zajištění bio-psycho-sociálních potřeb s důrazem na citlivý přístup s respektováním jedinečnosti každého klienta.

Zdravotní úkony naordinované jak praktickým lékařem, tak lékařem odborným provádějí všeobecné sestry, které je následně vykazují zdravotním pojišťovnám v odbornosti 913 - všeobecná sestra v sociálních službách dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami.

Jedná se o:

 • Podání léků, včetně aplikací injekcí
 • Měření tlaku
 • Měření glykémie
 • Léčbu chronických defektů pomocí vlhké terapie
 • Péči o permanentní katetr aj.

Přímou obslužnou péči vykonávají pracovníci v sociálních službách - přímá obslužná péče. Tato péče je spojena s dopomocí při úkonech základní sebeobsluhy a je dána mírou soběstačnosti konkrétního klienta.

Zejména se jedná o úkony spojené s:

 • Hygienou
 • Podáváním stravy
 • Prováděním antidekubitní péče
 • Péčí o osobní i ložní prádlo klientů
 • Čistotou prostředí

Při poskytování ošetřovatelské péče má ošetřující personál k dispozici řadu pomůcek, které jim usnadňují práci a zvyšují komfort klientů:

 • polohovací lůžka
 • antidekubitní pomůcky
 • polohovací křesla
 • zvedáky, které usnadňují manipulaci s klienty

Pro zkvalitnění poskytovaných služeb, včetně zavádění nových metod ošetřování, je nutné neustálé zvyšování úrovně odborných znalostí personálu, zejména prostřednictvím odborných seminářů a kurzů, které pořádáme i v našem zařízení.

Spolupráce s rodinou klienta

Pokud má rodina klienta zájem, může se také zapojit do péče o svého blízkého,  např. při podávání stravy, při péči o vlasy, vousy a nehty, doprovod  na procházku, doprovod k lékaři, zajištění potřebných věcí jako např. nákup hygienických prostředků, doprovod na úřad aj. 

 

Rehabilitační péče

Součástí komplexní ošetřovatelské péče je léčebná rehabilitace. Jejím cílem je udržet ležící klienty v nejlepší možné fyzické kondici. Někomu napomáhá k chůzi, někomu ke zvýšení tělesné kondice, jinému zase odpomůže od bolesti. Tato péče je indikována praktickým lékařem.

V naší bohatě vybavené tělocvičně si mohou klienti zacvičit na žíněnce, protáhnout se na žebřině či zajezdit na rotopedu - vždy pod dohledem nebo s pomocí kvalifikovaných fyzioterapeutek.

Péče o ležící klienty se soustřeďuje zejména na léčebnou tělesnou výchovu proti svalovým kontrakturám a dechová cvičení pro dobrou ventilaci plic.

Každý den začínají klienti ranní rozcvičkou. Před snídaní se sejdou v jídelnách, aby si mohli procvičit svaly i plíce. Pod vedením dvou fyzioterapeutek cvičí jednoduché cviky. A nakonec si vždy zazpívají nějakou pěknou písničku. Je to hezký začátek nového dne, který může začít.

Základní rehabilitační metody jsou elektroléčba, vodoléčba a léčebná tělesná výchova individuální a skupinová.

Za velice efektivní a významnou považujeme elektroléčbu, která má, mimo jiné, analgetické a protizánětlivé účinky. Podstatná je skutečnost, že klienti pociťují při této terapii značnou úlevu.

Oblíbenými jsou také vodoléčebné procedury - podvodní masáž, perličková a vířivá koupel, které přispívají k prokrvení celého těla a klienti v jejich průběhu relaxují.

Základní rehabilitační metody ve Větrné 13 jsou:

 • Nácvik chůze
 • Nácvik sedu (na lůžku nebo do křesla)
 • Aktivní i pasivní cvičení na lůžku
 • Elektroléčba
 • Vodoléčba

Veškerou rehabilitační péči zajišťují atestované fyzioterapeutky.

Jana Rešlová, Veronika Kelblová

Nutriční péče

Nutriční péče je nedílnou součástí léčebné, preventivní a ošetřovatelské péče. Senioři představují skupinu obyvatel, u kterých je stav výživy často neuspokojivý, protože je ovlivňován fyziologickými a sociálními změnami, výskytem chronických onemocnění, užíváním léků a sníženou mobilitou. Pokud strava neodpovídá potřebám seniora, dochází k úbytkům svalové hmoty, oslabuje se činnost imunitního systému, snižuje se svalová síla a oslabuje se dechové svalstvo. Nedostatečná výživa vede k poklesu krevních bílkovin a snižuje tak účinnost některých léků, dochází ke snížení soběstačnosti seniora a zhoršuje se tak kvalita jeho života. Řešením je systematické posuzování výživového stavu a sestavení plánu opatření, které umožní příjem živin ve formě a množství odpovídajícím jeho aktuální potřebě, popřípadě včasné nastavení prostředků enterální klinické výživy.

V našem zařízení je nastaven vlastní postup poskytování nutriční péče. Provádíme pravidelně identifikaci nutričního stavu klientů. Nutriční terapeut společně se zdravotnickým a ošetřovatelským personálem hodnotí u každého klienta stav výživy podle screeningových MNA dotazníků, sestaví nutriční anamnézu, která zahrnuje zhodnocení aktuálního zdravotního stavu, výpočet BMI, příjem tekutin, stravovací omezení, alergie na potraviny, neoblíbená jídla, stav kůže, poruchy polykání a v případě zjištěných rizik sestaví nutriční plán. Dále pak v pravidelných intervalech opakuje posouzení podle screeningových dotazníků, měsíčně hodnotí rizika spojená s váhovými úbytky, u rizikových klientů provádí bilanci stravy a tekutin, a v neposlední řadě u klientů ohrožených malnutricí (podvýživou) zajišťuje nutriční podporu ve formě doplňkové výživy - sippingu, což je speciální enterální výživa určená k popíjení. Pravidelně do zařízení dochází i odborný lékař nutricionista.

Strava není jen zdrojem živin a energie, ale je i velmi důležitým psychologickým faktorem. Příjemné prostředí, pěkně prostřený stůl, přítomnost ostatních spolustolovníků, lákavě upravené a chutné jídlo pomáhá seniorům upevnit stravovací návyky a posiluje jejich sounáležitost. Jídlo tedy může být i společenskou událostí, kdy je možné si s ostatními spolustolovníky popovídat a pobavit se, zvláště při různých slavnostních akcích, pořádaných k příležitosti různých svátků a tradic.

Nutriční terapeut

Nutriční terapeut (dříve dietní sestra) poskytuje specifickou ošetřovatelskou péči bez odborného dohledu při zabezpečování nutričních potřeb klientů sociálních služeb. Sestavuje jídelní lístky a předpis stravy, včetně propočtů energetické hodnoty stravy, normuje spotřebu surovin, kontroluje úroveň dietního stravování, vypracovává nutriční rozbory, monitoruje a vyhodnocuje potřeby klientů, spolupracuje s rodinou a blízkými osobami, poskytuje edukační a poradenskou činnost v oblasti stravování. Kontroluje, metodicky vede a organizuje přípravu stravy v souladu s poznatky zdravé a léčebné výživy. Zpracovává a vyhodnocuje nutriční anamnézu a nutriční postupy, provádí bilanci stravy a navrhuje změny ve stravování, popřípadě navrhne speciální výživu.

Nutriční péči v našem zařízení zajišťují dvě registrované nutriční terapeutky.

Lenka Koritarová, Ing. Aneta Pohořalá

Certifikovaný držitel

Certifikovaný držitel

Člen asociace

Člen asociace

Certifikát Vážka

Certifikát Vážka

Certifikát Vážka

Certifikát Vážka