Informace pro zájemce

Informace pro zájemce

Jak podat žádost

Vyplněná žádost podepsaná žadatelem, příp. zástupcem, je předána sociálnímu pracovníkovi. 

K této žádosti je potřeba doložit tyto přílohy:
 • Vyjádření lékaře (vyplní praktický či ošetřující lékař)
 • Dodatek k vyjádření lékaře (vyplní praktický lékař)
 • Záznam denních činností (před zahájením poskytování sociální služby v DpS Máj)
 • Dokument o zastupování (pokud je žadatel zastupován)
Možnosti podání žádosti
 • Osobně u sociálního pracovníka (nejlépe po předchozí telefonické domluvě)
 • Poštou
 • Elektronickou poštou
Kdo může doručit žádost?
 • Žadatel
 • Opatrovník
 • Rodinný příslušník
 • Třetí osoba


Úhrady za služby

Odlehčovací služby

Celodenní strava
 • 205,00 Kč (Denní úhrada)
Bydlení
 • 250,00 Kč (Denní úhrada)
Celkem denně
 • 455,00 Kč (Denní úhrada)
Celkem měsíčně
 • 13 832,00 Kč

Základní činnosti při poskytování odlehčovacích služeb jsou vyúčtovány podle konkréktních úkonů u každého klienta.


Denní stacionář

Celodenní strava

205,00 Kč (Denní úhrada)

Základní činnosti při poskytování služby denní stacionář jsou vyúčtovány podle konkréktních úkonů u každého klienta.

Poskytované základní činnosti

Odlehčovací služby

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • pomoc při použití WC

Poskytnutí stravy:

 • Zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování

Poskytnutí ubytování:

 • Ubytování
 • Úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • doprovázení na zájmové činnosti a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět
 • podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

Sociálně terapeutické činnosti:

 • Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání podpora osobních záležitostí:

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv, oprávněných zájmů
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí

Aktivizační činnosti:

 • Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

Denní stacionář

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 • Pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek
 • Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 • Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
 • Pomoc a podpora při podávání jídla a pití

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 • Pomoc při úkonech osobní hygieny
 • Pomoc při použití WC

Poskytnutí stravy:

 • Zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování

Aktivizační činnosti:

 • Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

Sociálně terapeutické činnosti:

 • Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv, oprávněných zájmů


Informace před zahájením poskytování sociální služby


Před zahájením poskytování sociální služby je s žadatelem či jeho zástupcem dojednána osobní schůzka, kde je mu předán seznam doporučených věcí a jsou domluveny podrobnosti poskytování odlehčovací služby.

Sociální pracovnice si s žadatelem předběžně ujasní průběh sociální služby. Současně je žadateli umožněna prohlídka zařízení.


Informace k ukončení poskytování sociální služby

Poskytování sociální služby může být ukončeno čtyřmi způsoby
 • Ke dni uvedenému ve smlouvě o poskytnutí sociální služby
 • Ze strany poskytovatele
 • Ze strany klienta
 • Smrtí klienta
Ke dni uvedenému ve smlouvě o poskytnutí sociální služby
 • U odlehčovací služby je smlouva uzavírána na dobu určitou; toto datum je uvedeno ve smlouvě
 • U denního stacionáře je uzavírána smlouva na dobu neurčitou
Ukončení poskytování sociální služby ze strany poskytovatele

Poskytovatel může smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů:

 • Hrubé porušení povinností vyplývajících ze smlouvy (hrubé narušování kolektivního soužití, a to i v případě, že je důsledkem psychického onemocnění, nezaplacení měsíční úhrady, a to ani do konce následujícího měsíce, nebo změna zdravotního stavu, která způsobí kontraindikaci k poskytování sjednané služby)
 • Výpovědní lhůta pro výpověď danou poskytovatelem činí 1 měsíc a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla tato výpověď klientovi předána
Ukončení poskytování sociální služby ze strany klienta
 • Klient může smlouvu vypovědět bez udání důvodu
 • Výpovědní lhůta pro klienta činí 7 kalendářních dní ode dne doručení písemné výpovědi řediteli
Ukončení poskytování sociální služby smrtí klienta
 • Proti podpisu jsou pozůstalým vydány službu konající sestrou osobní věci po zemřelém klientovi, které jsou sepsány na soupisu pozůstalosti po zemřelém
 • Pokud měl klient občanský průkaz uložen v trezoru u sociální pracovnice, tato jej vydá proti podpisu pozůstalé rodině
 • Průkaz zdravotní pojišťovny se předává rovněž rodině
 • Sociální pracovnice oznámí úmrtí klienta na Úřad práce - příspěvek na péči a ČSSZ - důchod
 • Veškerou finanční hotovost, kterou měl klient u sebe, přihlašuje sociální pracovnice do dědického řízení

Naši partneři