Informace pro zájemce

V denních stacionářích se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Cílová skupina klientů
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři
Věková kategorie klientů
 • dospělí od 27 let
Způsob poskytování sociální služby

Základní činnosti

 • Služba denní stacionáře dle § 46 obsahuje tyto základní činnosti
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Poskytnutí stravy
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Sociálně terapeutické činnosti
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Jak podat žádost

Vyplněná žádost podepsaná žadatelem, příp. zástupcem, je předána sociálnímu pracovníkovi.

K této žádosti je potřeba doložit tyto přílohy:
 • Vyjádření lékaře (vyplní praktický či ošetřující lékař)
 • Dodatek k vyjádření lékaře (vyplní praktický lékař)
 • Záznam denních činností (před zahájením poskytování sociální služby v DpS Máj)
 • Dokument o zastupování (pokud je žadatel zastupován)
Možnosti podání žádosti
 • Osobně u sociálního pracovníka (nejlépe po předchozí telefonické domluvě)
 • Poštou
 • Elektronickou poštou
Kdo může doručit žádost?
 • Žadatel
 • Opatrovník
 • Rodinný příslušník
 • Třetí osoba
Informace před zahájením poskytování sociální služby

Před zahájením poskytování sociální služby je s žadatelem či jeho zástupcem dojednána osobní schůzka, kde je mu předán seznam doporučených věcí a jsou domluveny podrobnosti poskytování odlehčovací služby. Sociální pracovnice si s žadatelem předběžně ujasní průběh sociální služby. Současně je žadateli umožněna prohlídka zařízení.

Informace k ukončení poskytování sociální služby Poskytování sociální služby může být ukončeno čtyřmi způsoby
 • Ke dni uvedenému ve smlouvě o poskytnutí sociální služby
 • Ze strany poskytovatele
 • Ze strany klienta
 • Smrtí klienta
Ke dni uvedenému ve smlouvě o poskytnutí sociální služby
 • U odlehčovací služby je smlouva uzavírána na dobu určitou; toto datum je uvedeno ve smlouvě
 • U denního stacionáře je uzavírána smlouva na dobu neurčitou
Ukončení poskytování sociální služby ze strany poskytovatele
 • Poskytovatel může smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů:
 • Hrubé porušení povinností vyplývajících ze smlouvy (hrubé narušování kolektivního soužití, a to i v případě, že je důsledkem psychického onemocnění, nezaplacení měsíční úhrady, a to ani do konce následujícího měsíce, nebo změna zdravotního stavu, která způsobí kontraindikaci k poskytování sjednané služby)
 • Výpovědní lhůta pro výpověď danou poskytovatelem činí 1 měsíc a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla tato výpověď klientovi předána
Ukončení poskytování sociální služby ze strany klienta
 • Klient může smlouvu vypovědět bez udání důvodu
 • Výpovědní lhůta pro klienta činí 7 kalendářních dní ode dne doručení písemné výpovědi řediteli
Ukončení poskytování sociální služby smrtí klienta
 • Proti podpisu jsou pozůstalým vydány službu konající sestrou osobní věci po zemřelém klientovi, které jsou sepsány na soupisu pozůstalosti po zemřelém
 • Pokud měl klient občanský průkaz uložen v trezoru u sociální pracovnice, tato jej vydá proti podpisu pozůstalé rodině
 • Průkaz zdravotní pojišťovny se předává rovněž rodině
 • Sociální pracovnice oznámí úmrtí klienta na Úřad práce - příspěvek na péči a ČSSZ - důchod
 • Veškerou finanční hotovost, kterou měl klient u sebe, přihlašuje sociální pracovnice do dědického řízení

Naši partneři