Menu
Domov pro seniory Máj
Domov pro seniory MájČeské Budějovice

Informace pro zájemce

Jak podat žádost

Vyplněná žádost podepsaná žadatelem, příp. zástupcem, je předána sociální pracovnici. 

Kancelář sociální pracovnice se nachází v budově na adrese Tylova 13/9  

K této žádosti je potřeba doložit tyto přílohy

 • Vyjádření lékaře (vyplní praktický či ošetřující lékař)
 • Dodatek k vyjádření lékaře (vyplní praktický lékař žadatele)
 • Záznam denních činností (před zahájením poskytování sociální služby)
 • Dokument o zastupování (pokud je žadatel zastupován)  

Možnosti podání žádosti

 • Osobně u sociálního pracovníka (nejlépe po předchozí telefonické domluvě)
 • Poštou
 • Elektronickou poštou
 • Datovou schránkou

Kdo může doručit žádost?

 • Žadatel
 • Opatrovník
 • Rodinný příslušník
 • Třetí osoba

Úhrada za služby od 1.1. 2024

Odlehčovací služby

 • Celodenní strava: 255,00 Kč
 • Bydlení: 305,00 Kč
 • Celkem denně: 560,00 Kč
 • Celkem měsíčně: 17 024,00 Kč

Základní činnosti při poskytování odlehčovacích služeb jsou vyúčtovány podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů.

Vyúčtování jednotlivých úkonů péče dle vyhlášky č. 505/2006 Sb. je:

155 Kč za hodinu, pokud se služba osobě poskytuje v rozsahu nepřevyšujícím 80 hodin měsíčně,

135 Kč za hodinu, pokud se služba osobě poskytuje v rozsahu vyšším než 80 hodin měsíčně;

netrvá-li poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

Sazebník základních činností (OS od 1.1. 2024) Typ: PDF dokument, Velikost: 374.71 kB

Příloha k sazebníku základních činností (OS od 1.1.2024) Typ: PDF dokument, Velikost: 441.37 kB

Poskytované služby

Poskytované základní činnosti

Odlehčovací služby

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • pomoc při použití WC

Poskytnutí stravy:

 • zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
 • pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby

Poskytnutí ubytování:

 • ubytování
 • úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • doprovázení do školy, školského zařízení, k lékaři, do zaměstnání, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné navazující sociální služby a doprovázení zpět,
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

Sociálně terapeutické činnosti:

 • Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání podpora osobních záležitostí:

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv, oprávněných zájmů
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
 • podpora při zajištění chodu domácnosti

Informace před zahájením sociální služby

Před zahájením poskytování sociální služby je s žadatelem či jeho zástupcem dojednána osobní schůzka, při které jsou předány veškeré informace o službě a jsou domluveny podrobnosti poskytování odlehčovací služby.

Sociální pracovnice si s žadatelem předběžně ujasní průběh sociální služby. Současně je žadateli umožněna prohlídka zařízení.

Informace k ukončení poskytování sociální služby

Poskytování sociální služby může být ukončeno čtyřmi způsoby

 • Ke dni uvedenému ve smlouvě o poskytnutí sociální služby
 • Ze strany poskytovatele
 • Ze strany klienta
 • Smrtí klienta

Ke dni uvedenému ve smlouvě o poskytnutí sociální služby

 • U odlehčovací služby je smlouva uzavírána na dobu určitou; toto datum je uvedeno ve smlouvě

Vzhledem k účelu odlehčovací služby je maximální délka pobytu stanovena na 3 měsíce. Pouze ve výjimečných případech (např. dlouhodobé onemocnění pečující osoby( lze tuto lhůtu prodloužit.

Ukončení poskytování sociální služby ze strany poskytovatele

Poskytovatel může smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů:

a) pokud je klient v prodlení s úhradou sjednanou za poskytovanou sociální službu po dobu nejméně do posledního dne v měsíci, ve kterém mu vznikla povinnost úhradu zaplatit, nebo jde o opakovaná prodlení s placením úhrad.

b) klient odmítne převzít a akceptovat nový Sazebník základních činností při poskytování odlehčovacích služeb, jímž se upravuje výše úhrad

c) pokud klient svým jednáním a chováním opakovaně, byť méně závažným způsobem, narušuje kolektivní soužití. Jako opakované porušení je považováno takové porušení, na které byl klient poskytovatelem nejméně 3x písemně upozorněn, včetně uvedení důsledků takového jednání.

d) kdy v důsledku jednání klienta dojde k ublížení na zdraví či závažným škodám na majetku poskytovatele a dalších osob, dopouští se krádeží, alkoholismu, toxikomanie nebo jiné trestné činnosti, projevuje se verbálně nebo neverbálně agresivně.

V případě důvodů uvedených v písm. a) až c) je výpovědní lhůta pro poskytovatele smluvními stranami sjednána na 1 měsíc. Výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po dni doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. V případě důvodu uvedeným v písm. d) je výpověď okamžitá, bez výpovědní lhůty.

Ukončení poskytování sociální služby ze strany klienta

 • Klient může smlouvu vypovědět bez udání důvodu
 • Výpovědní lhůta pro klienta činí 7 kalendářních dní ode dne doručení písemné výpovědi řediteli

Ukončení poskytování sociální služby smrtí klienta

 • Proti podpisu jsou pozůstalým vydány službu konající sestrou osobní věci po zemřelém klientovi, které jsou sepsány na soupisu pozůstalosti po zemřelém
 • Pokud měl klient občanský průkaz uložen v trezoru u sociální pracovnice, tato jej vydá proti podpisu pozůstalé rodině
 • Průkaz zdravotní pojišťovny se předává rovněž rodině
 • Sociální pracovnice oznámí úmrtí klienta na Úřad práce - příspěvek na péči a ČSSZ - důchod
 • Veškerou finanční hotovost, kterou měl klient u sebe, přihlašuje sociální pracovnice do dědického řízení

 

Překážky pro poskytování sociální služby

 

 • poskytovatel neposkytuje službu, o kterou zájemce žádá
 • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci
 • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
 • nedostačující kapacita zařízení

Osoba, která žádá o poskytnutí sociální služby a byla jí vypovězena Smlouva o poskytnutí sociální služby ze strany poskytovatele z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy, a to v době kratší než 6 měsíců

 

Certifikovaný držitel

Certifikovaný držitel

Člen asociace

Člen asociace

Certifikát Vážka

Certifikát Vážka

Certifikát Vážka

Certifikát Vážka