Menu
Domov pro seniory Máj
Domov pro seniory MájČeské Budějovice

Informace pro zájemce

Jak podat žádost

Vyplněná žádost podepsaná žadatelem, příp. zástupcem, je předána sociální pracovnici. 

Kancelář sociální pracovnice se nachází v budově na adrese Tylova 13/9  

K této žádosti je potřeba doložit tyto přílohy

 • Vyjádření lékaře (vyplní praktický či ošetřující lékař)
 • Dodatek k vyjádření lékaře (vyplní praktický lékař žadatele)
 • Záznam denních činností (před zahájením poskytování sociální služby)
 • Dokument o zastupování (pokud je žadatel zastupován)  

Možnosti podání žádosti

 • Osobně u sociálního pracovníka (nejlépe po předchozí telefonické domluvě)
 • Poštou
 • Elektronickou poštou

Kdo může doručit žádost?

 • Žadatel
 • Opatrovník
 • Rodinný příslušník
 • Třetí osoba

Úhrady za služby

Odlehčovací služby

 • Celodenní strava: 05,00 Kč (Denní úhrada)
 • Bydlení: 250,00 Kč (Denní úhrada)
 • Celkem denně: 455,00 Kč (Denní úhrada)
 • Celkem měsíčně: 13 832,00 Kč

Základní činnosti při poskytování odlehčovacích služeb jsou vyúčtovány podle konkréktních úkonů u každého klienta.

Poskytované služby

Základní úkony péče

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 • Pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • Pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek
 • Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 • Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 • Pomoc při úkonech osobní hygieny
 • Pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • Pomoc při použití WC

Poskytnutí stravy:

 • Zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování

Poskytnutí ubytování:

 • Ubytování
 • Úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • Doprovázení na zájmové činnosti a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět
 • Podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
 • Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

Sociálně terapeutické činnosti:

 • Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání podpora osobních záležitostí:

 • Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv, oprávněných zájmů
 • Pomoc při vyřizování běžných záležitostí

Aktivizační činnosti:

 • Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

Informace před zahájením sociální služby

Před zahájením sociální služby je s žadatelem či jeho zástupcem dojednána osobní schůzka, kde je mu předán seznam doporučených věcí a jsou domluveny podrobnosti poskytování odlehčovací služby.

Sociální pracovnice si s žadatelem předběžně ujasní průběh sociální služby - např. zasílání důchodu, způsob úhrady za sociální službu. Současně je žadateli umožněna prohlídka zařízení.

Informace k ukončení poskytování sociální služby

Poskytování sociální služby může být ukončeno čtyřmi způsoby

 • Ke dni uvedenému ve smlouvě o poskytnutí sociální služby
 • Ze strany poskytovatele
 • Ze strany klienta
 • Smrtí klienta

Ke dni uvedenému ve smlouvě o poskytnutí sociální služby

 • U odlehčovací služby je smlouva uzavírána na dobu určitou; toto datum je uvedeno ve smlouvě

Ukončení poskytování sociální služby ze strany poskytovatele

Poskytovatel může smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů:

 • Hrubé porušení povinností vyplývajících ze smlouvy (hrubé narušování kolektivního soužití, a to i v případě, že je důsledkem psychického onemocnění, nezaplacení měsíční úhrady, a to ani do konce následujícího měsíce, nebo změna zdravotního stavu, která způsobí kontraindikaci k poskytování sjednané služby)
 • Výpovědní lhůta pro výpověď danou poskytovatelem činí 1 měsíc a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla tato výpověď klientovi předána

Ukončení poskytování sociální služby ze strany klienta

 • Klient může smlouvu vypovědět bez udání důvodu
 • Výpovědní lhůta pro klienta činí 7 kalendářních dní ode dne doručení písemné výpovědi řediteli

Ukončení poskytování sociální služby smrtí klienta

 • Proti podpisu jsou pozůstalým vydány službu konající sestrou osobní věci po zemřelém klientovi, které jsou sepsány na soupisu pozůstalosti po zemřelém
 • Pokud měl klient občanský průkaz uložen v trezoru u sociální pracovnice, tato jej vydá proti podpisu pozůstalé rodině
 • Průkaz zdravotní pojišťovny se předává rovněž rodině
 • Sociální pracovnice oznámí úmrtí klienta na Úřad práce - příspěvek na péči a ČSSZ - důchod
 • Veškerou finanční hotovost, kterou měl klient u sebe, přihlašuje sociální pracovnice do dědického řízení

Certifikovaný držitel

Certifikovaný držitel

Člen asociace

Člen asociace

Certifikát Vážka

Certifikát Vážka

Certifikát Vážka

Certifikát Vážka