Menu
Domov pro seniory Máj
Domov pro seniory MájČeské Budějovice

Zdravotní a ošetřovatelská péče

Lékařská péče

Lékařská péče je zajišťována stávajícím praktickým lékařem klienta v návaznosti na odborné lékaře, kteří o klienta pečují. V odpoledních a nočních hodinách a o víkendech je podle potřeby zajišťována lékařská péče formou lékařské pohotovostní služby nebo lékařské služby první pomoci.

Ošetřovatelská a obslužná péče

Zdravotní a ošetřovatelskou péči zajišťují registrované všeobecné sestry bez odborného dohledu a pracovníci v sociálních službách v přímé obslužné péči. Tato péče je poskytována nepřetržitě.

Tento tým pracovníků poskytuje komplexní péči k zajištění bio-psycho-sociálních potřeb s důrazem na citlivý přístup s respektováním jedinečnosti každého klienta.

Zdravotní úkony naordinované jak praktickým lékařem, tak lékařem odborným provádějí všeobecné sestry, které je následně vykazují zdravotním pojišťovnám v odbornosti 913 - všeobecná sestra v sociálních službách dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami.

Jedná se o:

 • Podání léků, včetně aplikací injekcí
 • Měření tlaku
 • Měření glykémie
 • Léčbu chronických defektů pomocí vlhké terapie
 • Péči o permanentní katetr aj.

Přímou obslužnou péči vykonávají pracovníci v sociálních službách - přímá obslužná péče. Tato péče je spojena s dopomocí při úkonech základní sebeobsluhy a je dána mírou soběstačnosti konkrétního klienta. Zejména se jedná o úkony spojené s:

 • Hygienou
 • Podáváním stravy
 • Prováděním antidekubitní péče
 • Péčí o osobní i ložní prádlo klientů
 • Čistotou prostředí

Při poskytování ošetřovatelské péče má ošetřující personál k dispozici řadu pomůcek, které jim usnadňují práci a zvyšují komfort klientů:

 • Polohovací lůžka
 • Antidekubitní pomůcky
 • Polohovací křesla
 • Zvedáky, které usnadňují manipulaci s klienty

Pro zkvalitnění poskytovaných služeb, včetně zavádění nových metod ošetřování, je nutné neustálé zvyšování úrovně odborných znalostí personálu, zejména prostřednictvím odborných seminářů a kurzů, které pořádáme i v našem zařízení.

Rehabilitační péče

Součástí ošetřovatelské péče je léčebná rehabilitace. Tato je předepisována praktickým lékařem. Cílem této péče je udržet chodící i ležící klienty v nejlepší možné fyzické kondici.

Základními rehabilitačními metodami v Tylově 9 jsou:

 • Nácvik chůze
 • Nácvik sedu (na lůžku nebo do křesla)
 • Aktivní i pasivní cvičení na lůžku
 • Elektroléčba (biolampa, solux)
 • Masáže (klasická masáž - při potížích)
 • Vodoléčba (perličková koupel na chodidla)

Péče o klienty upoutané na lůžko je zaměřena především na léčebnou tělesnou výchovu proti svalové ztuhlosti, příp. křečím, a na dechová cvičení.

Veškerá rehabilitační činnost je zajištěna 2 x týdně (úterý, pátek) fyzioterapeutem. Ostatní dny provádí základní rehabilitaci (nácvik sedu (na lůžku nebo do křesla), nácvik chůze) ošetřující personál.

Nutriční péče

Nutriční péče je nedílnou součástí léčebné, preventivní a ošetřovatelské péče. Senioři představují skupinu obyvatel, u kterých je stav výživy často neuspokojivý, protože je ovlivňován fyziologickými a sociálními změnami, výskytem chronických onemocnění, užíváním léků a sníženou mobilitou. Pokud strava neodpovídá potřebám seniora, dochází k úbytkům svalové hmoty, oslabuje se činnost imunitního systému, snižuje se svalová síla a oslabuje se dechové svalstvo. Nedostatečná výživa vede k poklesu krevních bílkovin a snižuje tak účinnost některých léků, dochází ke snížení soběstačnosti seniora a zhoršuje se tak kvalita jeho života. Řešením je systematické posuzování výživového stavu a sestavení plánu opatření, které umožní příjem živin ve formě a množství odpovídajícím jeho aktuální potřebě, popřípadě včasné nastavení prostředků enterální klinické výživy.

V našem zařízení je nastaven vlastní postup poskytování nutriční péče. Provádíme pravidelně identifikaci nutričního stavu klientů. Nutriční terapeut společně se zdravotnickým a ošetřovatelským personálem hodnotí u každého klienta stav výživy, což zahrnuje zhodnocení aktuálního zdravotního stavu, výpočet BMI, příjem tekutin, stravovací omezení, alergie na potraviny, neoblíbená jídla, stav kůže, poruchy polykání a v případě zjištěných rizik sestaví nutriční anamnézu a nutriční plán. Měsíčně hodnotí rizika spojená s váhovými úbytky, u rizikových klientů provádí bilanci stravy a tekutin, a v neposlední řadě u klientů ohrožených malnutricí (podvýživou) zajišťuje nutriční podporu ve formě doplňkové výživy - sippingu, což je speciální enterální výživa určená k popíjení. Pravidelně do zařízení dochází i odborný lékař nutricionista.

Strava není jen zdrojem živin a energie, ale je i velmi důležitým psychologickým faktorem. Příjemné prostředí, pěkně prostřený stůl, přítomnost ostatních spolustolovníků, lákavě upravené a chutné jídlo pomáhá seniorům upevnit stravovací návyky a posiluje jejich sounáležitost. Jídlo tedy může být i společenskou událostí, kdy je možné si s ostatními spolustolovníky popovídat a pobavit se, zvláště při různých slavnostních akcích, pořádaných k příležitosti různých svátků a tradic.

Nutriční terapeut

Nutriční terapeut (dříve dietní sestra) poskytuje specifickou ošetřovatelskou péči bez odborného dohledu při zabezpečování nutričních potřeb klientů sociálních služeb. Sestavuje jídelní lístky a předpis stravy, včetně propočtů energetické hodnoty stravy, normuje spotřebu surovin, kontroluje úroveň dietního stravování, vypracovává nutriční rozbory, monitoruje a vyhodnocuje potřeby klientů, spolupracuje s rodinou a blízkými osobami, poskytuje edukační a poradenskou činnost v oblasti stravování. Kontroluje, metodicky vede a organizuje přípravu stravy v souladu s poznatky zdravé a léčebné výživy. Zpracovává a vyhodnocuje nutriční anamnézu a nutriční postupy, provádí bilanci stravy a navrhuje změny ve stravování, popřípadě navrhne speciální výživu.

Nutriční péči v našem zařízení zajišťují dvě registrované nutriční terapeutky.

Lenka Koritarová, Ing. Aneta Pohořalá

Certifikovaný držitel

Certifikovaný držitel

Člen asociace

Člen asociace

Certifikát Vážka

Certifikát Vážka

Certifikát Vážka

Certifikát Vážka