Menu
Domov pro seniory Máj
Domov pro seniory MájČeské Budějovice

Standardy kvality sociálních služeb

Název sociální služby: Odlehčovací služby

 

Standard č. 1 – Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

 

Veřejný závazek

DpS Máj vytváří podmínky pro důstojný, spokojený a smysluplný život pro toho, kdo vzhledem ke svému zdravotnímu stavu a sociální situaci potřebuje péči, kterou není možné zajistit v domácím prostředí.

Posláním odlehčovací služby je odlehčit pečujícím rodinám převzetím jejich blízkého do péče pobytové služby na dobu nezbytně nutnou k odpočinku a zajištění potřebného rozsahu péče, na kterou byl klient zvyklý v jeho přirozeném sociálním prostředí.

DpS Máj, sociální služby - odlehčovací služby, dočasně zastupuje osobu blízkou v péči a vytváří tak pro ni časové možnosti pro nezbytný odpočinek a obnovu sil, dále podporuje klienty v soběstačnosti, v získávání nových sociálních kontaktů, schopností a dovedností v novém podnětném prostředí.

Cíle

  • Umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek;
  • umožnit, aby klienti mohli uplatňovat vlastní vůli;
  • umožňuje, aby klienti mohli uplatňovat vlastní vůli
  • zajišťovat zdravotní a ošetřovatelskou péči
  • pomáhat udržovat soběstačnost klientů podle jejich individuálních možností;
  • podporovat styk klientů s okolním prostředím;
  • naplňovat volný čas klientů smysluplnou činností;
  • klást důraz na vzájemnou spolupráci mezi poskytovatelem, klientem a jeho rodinou.

Součástí tohoto standardu jsou základní zásady, jak přistupovat ke klientovi. Máme zde také uvedena pravidla pro ochranu před předsudky a negativním hodnocením.

 
Standard č. 2 – Ochrana práv osob

 

DpS Máj respektuje základní lidská práva daná Listinou základních práv a svobod a dodržuje platné legislativní předpisy. Zaměstnanci chrání práva klientů a mají zmapované situace, kdy by mohlo docházet ke střetu zájmů.

Součástí tohoto standardu jsou písemně popsány situace, kdy by mohlo dojít k porušování práv klientů, stanovena preventivní opatření před vznikem těchto situací a uvedena řešení. Vymezení a popsání těchto práv je také součástí standardu.  

DpS Máj má písemně popsána pravidla pro přijímání darů a podle těchto pravidel postupuje.  

 
Standard č. 3 - Jednání se zájemcem o službu

 

Součástí tohoto standardu je popis, jak sociální pracovník postupuje při jednání se zájemcem o službu a jak ho informuje srozumitelným způsobem o možnostech a podmínkách poskytování sociální služby. Kompetentní pracovník DpS Máj projednává se zájemcem o sociální službu jeho očekávání, požadavky a osobní cíle. Máme písemně zpracována pravidla, jak jednat se zájemcem před nástupem do DpS Máj, při nástupu i v den nástupu.        

Písemně zpracována jsou i pravidla pro postup při odmítnutí zájemce o službu a podle těchto pravidel postupujeme.

 
Standard č. 4 - Smlouva o poskytování sociální službu

 

Tento standard uvádí postup při uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby, ale také výpovědní důvody a výpovědní lhůty. V pracovním postupu jsou pak uvedeny aktuální konkrétní položky za stravu i péči. Zároveň je zde uvedený podrobný popis úkonů základních činností.

Klient hradí za poskytovanou službu zpětně, a to za skutečně odebraná jídla a skutečně poskytovanou péči (minutové vyúčtování jednotlivých základních činností). Podklady pro platbu připravuje sociální pracovnice.

Smlouva je uzavírána s ohledem na potřeby klienta.

 
Standard č. 5 - Individuální plánování průběhu sociálních služeb

 

Podstatou individuálního plánování je vědomé určování budoucích činností v určeném čase. Plán stanoví konkrétní úlohy a cíle, zdroje a prostředky plnění tak, aby klient prostřednictvím služby dosáhl určitého cíle. Klient se aktivně účastní všech kroků při vytváření, naplňování a
aktualizaci i hodnocení osobního plánu.

Koordinátorem individuálního plánování je sociální pracovník, který metodicky vede klíčové pracovníky v souvislosti s IP. Sociální pracovník zároveň průběžně kontroluje způsob vedení dokumentace klientů a jejich individuálních plánů.

V tomto standardu je velmi podrobně popsána role klíčového pracovníka v procesu adaptačního procesu klienta a v následujícím procesu individuálního plánování.

Součástí tohoto standardu jsou pracovní postupy, které popisují, jak probíhá adaptační proces nového klienta a jak se tento proces dokumentuje v programu Cygnus. Jsou zde také uvedeny konkrétní činnosti klíčového pracovníka v adaptačním procesu.

Další pracovní postup je již zaměřen na založení záznamu individuálního plánu v programu Cygnus. V této části jsou popsány jednotlivé kroky při zjišťování potřeb klientů, stanovování cílů klienta, zjišťování zdrojů a mapování rizik. Je zde také uveden postup při hodnocení či přehodnocení IP.

Klíčový pracovník plánuje vždy společně s klientem s ohledem na jeho cíle a možnosti.

Také průběžní hodnocení naplňování osobních cílů IP musí vždy probíhat ve spolupráci – klient a klíčový pracovník.

 
Standard č. 6 – Dokumentace o poskytování sociálních služeb

 

Tento standard uvádí podrobnosti týkající se dokumentace osob, kterým jsou poskytovány služby v našem zařízení. Jedná se o dokumentaci sociální, zdravotní a ošetřovatelskou.  Součástí tohoto standardu je podrobný popis jednotlivých typů dokumentace, jaké tiskopisy obsahuje, kdo do tohoto typu dokumentace může nahlížet a kde je dokumentace uchovávána.

Dokumentaci klientů vedeme v DpS Máj jak v listinné, tak v elektronické podobě (program Cygnus).

Informace o klientech jsou uchovávány podle spisového a skartačního řádu v DpS Máj je zpracována směrnice „Spisový a skartační řád“.

Zaměstnanci, přicházející do styku s osobními údaji klienta, jsou povinni zachovávat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení pracovního poměru.

 
Standard č. 7 – Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby

 

Vyjádřit se ke kvalitě nebo způsobu poskytování sociální služby může každý klient nebo jiná osoba zastupující zájem klienta. Standard uvádí postup při podání a vyřizování stížnosti, jaké formy může mít stížnost či kam se může osoba podávající stížnost odvolat.

V případě ústní stížnosti pořídí o jejím obsahu písemný záznam zaměstnanec, který ji přijal.

Centrální evidence stížností je v kanceláři ředitelky DpS Máj.

 
Standard č. 8 – Návaznost poskytované sociální služby na další dostupné zdroje

 

DpS Máj nenahrazuje běžně dostupné veřejné služby a vytváří příležitosti, aby osoba mohla takové služby využívat. Podporujeme klienty v jejich nezávislosti a soběstačnosti. Podpora spočívá ve využívání běžných veřejných a komerčních služeb, služeb institucí a odborníků, které jsou ve městě České Budějovice dostupné.

Standard uvádí konkrétní formy podpory a pomoci při využívání dalších zdrojů, aktuální kontakty na různé instituce a lékaře.

Každý klient má právo výběru nabízených služeb a nesmí s ním být v tomto ohledu manipulováno.

 
Standard č. 9 – Personální a organizační zajištění sociální služby

 

Součástí tohoto standardu je organizační struktura a vymezení kvalifikačních požadavků zaměstnanců. Jsou zde uvedeny i osobnostní požadavky pro zaměstnance DpS Máj i pravidla pro přijímání a zaškolování nových zaměstnanců. Pracovní postupy pak uvádějí informace o zpracování osobních údajů zaměstnanců. Jsou zde zohledněny i postupy pro studenti absolvující praxi v DpS Máj a dobrovolníky spolupracující organizace Adra.

 
Standard č. 10 – Profesní rozvoj zaměstnanců

 

Standard pojednává o profesním rozvoji pracovníků. Podrobněji je zde rozepsán proces hodnocení zaměstnanců, ale i systém jejich vzdělávání. Je zde také uveden systém výměny informací mezi zaměstnanci. Poslední část standardu je věnována supervizi, která je zaměřena nejen na případovou práci a podporu týmové spolupráce, ale i na prevence syndromu vyhoření.

 
Standard č. 11 – Místní a časová dostupnost poskytované sociální služby

 

V tomto standardu je popis místa výkonu sociální služby a časová dostupnost. Podrobnější popis pokojů klientů i vnitřního prostředí je uveden v Domácím řádu, který je k dispozici na pracovně sester, sociální pracovnice a na každém pokoji klientů. Součástí standardu je i podrobný harmonogram volnočasových aktivit, které jsou klientům nabízeny.

 
Standard č. 12 – Informovanost o poskytované sociální službě

 

Standard uvádí, jakým způsobem je informována veřejnost o poskytovaných službách např. webové stránky, sociální sítě, informační letáky, výroční zprávy, regionální tisk, den otevřených dveří.

Jsou zde uvedeny instituce, které poskytují informace, ale i kompetentní osoby v DpS Máj, které podávají informace o sociální službě.

 
Standard č. 13 – Prostředí a podmínky

 

Prostředí DpS Máj je bezbariérové a odpovídá charakteru poskytovaných služeb. Ve standardu je stručně uveden popis prostředí domova, společných prostor i pokojů klientů. Klademe velký důraz na soukromí klientů (pokoj klienta včetně jeho osobních věcí).  

Podrobnější popis pokojů klientů i vnitřního prostředí je uveden v Domácím řádu, který je k dispozici na pracovně sester, sociální pracovnice a na každém pokoji klientů.

 
Standard č. 14 – Nouzové a havarijní situace

 

Tento standard uvádí příklady různých nouzových a havarijních situací, které by mohly nastat při poskytování sociálních služeb v DpS Máj. Je zde také uveden postup, jak tyto situace řešit. Najdeme zde i důležitá telefonní čísla pro řešení havarijních situací. 

O průběhu a řešení nouzových a havarijních situacích musí být vedena dokumentace.

 
Standard č. 15 – Zvyšování kvality sociální služby

 

Poskytovatel sociální služby má povinnost průběžně kontrolovat a hodnotit, zda je způsob poskytování sociální služby v souladu s definovaným posláním, cíli a zásadami sociální služby a osobními cíli jednotlivých osob.

Ve standardu jsou uvedeny dokumenty, které pomáhají k získávání informací, k hodnocení spokojenosti klientů, zaměstnanců i jiných zainteresovaných osob (SQSS, ošetřovatelské standardy, Domácí řád, Provozní řád, Směrnice, Plán péče, Individuální plán, setkání s klienty, rodinnými příslušníky, dotazníky spokojenosti zaměřené na hodnocení poskytovaných služeb, dotazník spokojenosti zaměstnanců, sebehodnotící dotazník pro zaměstnance).

Zpětná vazba je poskytovatelem sociálních služeb považována jako podnět pro rozvoj a zvyšování kvality sociální služby.

 

Certifikovaný držitel

Certifikovaný držitel

Člen asociace

Člen asociace

Certifikát Vážka

Certifikát Vážka

Certifikát Vážka

Certifikát Vážka