Menu
Domov pro seniory Máj
Domov pro seniory MájČeské Budějovice

Veřejný závazek

Domov pro seniory Máj vytváří podmínky pro důstojný, spokojený a smysluplný život pro toho, kdo vzhledem ke svému zdravotnímu stavu a sociální situaci potřebuje péči, kterou není možné zajistit v domácím prostředí.

Posláním služby denní stacionář je prodloužení pobytu klienta v jeho domácím prostředí a to i v případě, že jejich zdravotní stav vyžaduje v průběhu dne vysokou míru podpory a pomoci druhé osoby.

Cílem služby denní stacionář je poskytovat podporu a pomoc osobám se specifickými potřebami v denním provozu, srovnatelným s životem v domácím prostředí. Sociální služba se zaměřuje na udržování sociálních vztahů, dovedností a podporu sociálního začleňování.

Základní principy poskytování sociální služby:

 • Při poskytování služby je dbáno na princip rovnosti – klient a zaměstnanci DpST jsou chápáni jako navzájem si rovné lidské bytosti. Služby jsou poskytovány bez rozdílu pohlaví, náboženství, rasy, národnosti, společenského postavení, politické příslušnosti a sexuální orientace.
 • Při poskytování služby je dbáno na zachovávání lidské důstojnosti klientů služeb - poskytovatel jedná s klienty služby tak, aby při poskytování sociální služby nebyla ohrožena jejich lidská důstojnost.
 • Při poskytování služby se vychází z individuálně určených potřeb klientů - služba je poskytována na základě individuálních potřeb klienta v rámci smlouvy o poskytování sociálních služeb.
 • Při poskytování služby jsou respektována svobodná rozhodnutí klientů – klient si sám volí rozsah služeb, které mu budou poskytovány, uplatňuje vlastní vůli a jedná na základě vlastních rozhodnutí.
 • Při poskytování služby je respektováno právo klienta svobodně vyjádřit vlastní názor - klient má možnost svobodně vyjádřit vlastní názor, podávat podněty, připomínky a stížnosti.
 • Při poskytování služby je dbáno na co nejdelší zachování soběstačnosti klientů – poskytovatel podporuje aktivizaci uživatele ve snaze o zachování přiměřené soběstačnosti.
 • Při poskytování služby je podporováno sociální začlenění klientů – poskytovatel vytváří podmínky pro to, aby klient mohl udržovat přirozené vztahy s okolím.
 • Při poskytování služby je dbáno na profesionální přístup zaměstnanců - zaměstnanci při své práci využívají svých odborných znalostí a dovedností a současně vycházejí ze základních principů slušného chování mezi lidmi - respektu, diskrétnosti, laskavosti, ohleduplnosti, empatie, trpělivosti, poctivosti, ochoty pomáhat, spolehlivosti, porozumění, vstřícnosti.
 • Při poskytování služby je dbáno na flexibilitu zaměstnanců – zaměstnanci DpST pružně reagují na změnu potřeb klientů a jejich osobních cílů

Poskytovaná služba Denní stacionáře

V denních stacionářích se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Cílová skupina klientů

 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři

Věková kategorie klientů

 • dospělí od 27 let

Způsob poskytování sociální služby Základní činnosti

Služba denní stacionáře dle § 46 obsahuje tyto základní činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.[1]

Denní stacionář

Klientům denního stacionáře jsou určeny společné prostory pracoviště a odpočinková místnost na pracovišti Tylova 9.

Společné prostory

Klientům odlehčovací služby a denního stacionáře jsou k dispozici rovněž společné prostory, např.:

 • jídelny (které jsou zároveň používány jako společenské místnosti)
 • chodby
 • atrium, balkony
 • centrální koupelny
 • WC

Společné prostory jsou vyzdobeny obrazy, výrobky klientů, květinami, nábytek je volen vzhledem k možnostem a potřebám cílové skupiny klientů.

Certifikovaný držitel

Certifikovaný držitel

Člen asociace

Člen asociace

Certifikát Vážka

Certifikát Vážka

Certifikát Vážka

Certifikát Vážka