Menu
Domov pro seniory Máj
Domov pro seniory MájČeské Budějovice

Informace pro zájemce

Jak podat žádost

 • Vyplněná žádost podepsaná žadatelem, příp. zástupcem, je předána sociálnímu pracovníkovi. 
 • Žádost je možné předat sociálnímu pracovníkovi osobně nebo zaslat poštou, emailem, datovou schránkou. případně prostřednictvím třetí osoby.

K této žádosti je potřeba doložit tyto přílohy

 • Záznam denních činností (před zahájením poskytování sociální služby v DpS Máj)
 • Dokument o zastupování (pokud je žadatel zastupován)

Možnosti podání žádosti

 • Osobně u sociálního pracovníka (nejlépe po předchozí telefonické domluvě)
 • Poštou
 • E- mailem
 • Datovou schránkou
 • Prostřednictvím třetí osoby

Kdo může doručit žádost?

 • Žadatel
 • Opatrovník
 • Rodinný příslušník
 • Třetí osoba

Úhrady za služby

Denní stacionáře

 • Celodenní strava: 255,00 Kč (denní úhrada od 1.1.2024)

Základní činnosti při poskytování služby denní stacionáře jsou vyúčtovány podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů.

Vyúčtování jednotlivých úkonů péče dle vyhlášky č. 505/2006 Sb. je:

155 Kč za hodinu, pokud se služba osobě poskytuje v rozsahu nepřevyšujícím 80 hodin měsíčně,

135 Kč za hodinu, pokud se služba osobě poskytuje v rozsahu vyšším než 80 hodin měsíčně;

netrvá-li poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

Sazebník základník činností při poskytování služby denní stacionáře (od 1.1. 2024) Typ: PDF dokument, Velikost: 372.88 kB

Příloha k sazebníku základních činností (od 1.1. 2024) Typ: PDF dokument, Velikost: 452.16 kB

 

 

Poskytované základní činnosti

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 • Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 • Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostor
 • Pomoc a podpora při podávání jídla a pití

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 • Pomoc při úkonech osobní hygieny
 • Pomoc při použití WC

Poskytnutí stravy:

 • zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • pracovně výchovná činnost
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
 • vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

Sociálně terapeutické činnosti:

 • Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání podpora osobních záležitostí:

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv, oprávněných zájmů

Informace před zahájením poskytování sociální služby

Před zahájením poskytování sociální služby je s žadatelem či jeho zástupcem dojednána osobní schůzka, při které jsou předány veškeré informace o službě a jsou domluveny podrobnosti poskytování služby denní stacionáře.

Sociální pracovnice si s žadatelem předběžně ujasní průběh sociální služby. Současně je žadateli umožněna prohlídka zařízení.

Informace k ukončení poskytování sociální služby

Poskytování sociální služby může být ukončeno dvěma způsoby

 • Ze strany poskytovatele
 • Ze strany klienta

Ukončení poskytování sociální služby ze strany poskytovatele

Poskytovatel může smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů:

a) pokud je klient v prodlení s úhradou sjednanou za poskytovanou sociální službu po dobu nejméně do posledního dne v měsíci, ve kterém mu vznikla povinnost úhradu zaplatit, nebo jde o opakovaná prodlení s placením úhrad.

b) klient odmítne převzít a akceptovat nový Sazebník základních činností při poskytování služby denní stacionáře, jímž se upravuje výše úhrad

c) pokud klient svým jednáním a chováním opakovaně, byť méně závažným způsobem, narušuje kolektivní soužití. Jako opakované porušení je považováno takové porušení, na které byl klient poskytovatelem nejméně 3x písemně upozorněn, včetně uvedení důsledků takového jednání.

d) kdy v důsledku jednání klienta dojde k ublížení na zdraví či závažným škodám na majetku poskytovatele a dalších osob, dopouští se krádeží, alkoholismu, toxikomanie nebo jiné trestné činnosti, projevuje se verbálně nebo neverbálně agresivně.

V případě důvodů uvedených v písm. a) až c) je výpovědní lhůta pro poskytovatele smluvními stranami sjednána na 1 měsíc. Výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po dni doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. V případě důvodu uvedeným v písm. d) je výpověď okamžitá, bez výpovědní lhůty.

Pokud od posledního dne poskytování služby uplynuly 3 měsíce, považuje se smlouva za ukončenou.

Ukončení poskytování sociální služby ze strany klienta

 • Klient může smlouvu vypovědět bez udání důvodu
 • Výpovědní lhůta pro klienta činí 7 kalendářních dní ode dne doručení písemné výpovědi řediteli

 

Překážky pro poskytování sociální služby

 

 • poskytovatel neposkytuje službu, o kterou zájemce žádá
 • zdravotní stav osoby vylučuje poskytnutí sociální služby
 • nedostačující kapacita zařízení
 • osoba, která žádá o poskytnutí sociální služby a byla jí vypovězena Smlouva o poskytnutí sociální služby ze strany poskytovatele z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy, a to v době kratší než 6 měsíců

Certifikovaný držitel

Certifikovaný držitel

Člen asociace

Člen asociace

Certifikát Vážka

Certifikát Vážka

Certifikát Vážka

Certifikát Vážka