Domov pro seniory Máj České Budějovice,
příspěvková organizace
Větrná 731/13 Na Zlaté stoce 32/28 Tylova 13/9 Tylova 14/11

Horní menu

Drobečková navigace

ÚVOD > Informace pro zájemce > Kritéria pro zařazení do evidence žadatelů

Kritéria pro zařazení do evidence žadatelů o poskytování sociální služby

Domov pro seniory Máj České Budějovice, příspěvková organizace, poskytuje sociální služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, prováděcí vyhláškou k tomuto zákonu č. 505/2006 Sb. a se zřizovací listinou schválenou Zastupitelstvem statutárního města České Budějovice.

Sociální služby jsou poskytovány osobám, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, zdravotního postižení, chronického duševního onemocnění a různých typů demencí (stařecká, Alzheimerova demence).

Zvláštním druhem sociální služby je péče o osoby, které mají sníženou soběstačnost z výše uvedených důvodů a je o ně pečováno v jejich přirozeném prostředí. Cílem této služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek (odlehčovací službu.).

Způsob podání žádosti

 • předat sociálnímu pracovníkovi, nebo zaslat poštou, nebo prostřednictvím třetí osoby
 • při převzetí žádosti je žadateli vystaveno potvrzení o převzetí žádosti
 • toto potvrzení předá sociální pracovník žadateli osobně nebo je odesláno poštou na adresu žadatele či zákonného zástupce
 • sociální pracovník je povinen žádost zkontrolovat a případné nedostatky za pomoci žadatele nebo jeho rodiny odstranit; poté žádost zařadit do evidence
 • sociální pracovník zapíše žádost do podacího deníku, který je k dispozici u sociálních pracovníků

  Postup pro zápis žádosti do podacího deníku

 • sociální pracovník zapíše žádost do podacího deníku, který je k dispozici u sociálních pracovníků
 • zde uvede číslo žádosti, jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, stručný obsah zapsaného dokumentu
 • pokud je žádost kompletní, je označena písmenem E – evidence, A – akutní, J – jistota
 • v případě, že je žádost doručena poštou, zapíše ji pokladní do podacího deníku došlé pošty, orazítkuje a předá sociálnímu pracovníkovi, který ji zaznamená do svého podacího deníku, a postupuje podle výše uvedených instrukcí
 • žadateli nebo jeho zákonnému zástupci je vystaveno potvrzení o přijetí žádosti[4] - to je mu předáno osobně nebo odesláno poštou

 Postup pro zápis žádosti do evidence žadatelů

 • každá nově přijatá žádost je posuzována komisí ve složení: vedoucí zdravotně sociálního úseku, sociální pracovník, popř. staniční sestra
 • v případě, kdy z údajů uvedených v žádosti je patrné, že by byly důvodem k odmítnutí uzavření smlouvy o poskytování sociální služby, sociální pracovník žadatele o tomto informuje a na jeho žádost vydá písemné oznámení s uvedením důvodu odmítnutí
 • jakmile je žádost zapsána do podacího deníku, musí být zaznamenána i do evidence žadatelů v počítači - zde sociální pracovník uvede jméno, příjmení, titul, datum narození, datum podání žádosti a zařazení (podle registrované služby)
 • dále do poznámky zapíše stručný popis situace a zdravotní stav žadatele, který zjistí ze žádosti

 31.1.2019 Mgr. Petra Zimmelová, Ph.D. ředitelka

dokumenty k podání žádosti ZDE