Domov pro seniory Máj České Budějovice,
příspěvková organizace
Větrná 731/13 Na Zlaté stoce 32/28 Tylova 13/9 Tylova 14/11

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Informace pro zájemce > Kritéria pro sestavování pořadníku žadatelů

Kritéria pro sestavování pořadníku žadatelů

Domov pro seniory Máj České Budějovice, příspěvková organizace, poskytuje sociální služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, prováděcí vyhláškou k tomuto zákonu č. 505/2006 Sb. a se zřizovací listinou schválenou Zastupitelstvem statutárního města České Budějovice.

Sociální služby jsou poskytovány osobám, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, zdravotního postižení, chronického duševního onemocnění a různých typů demencí (stařecká, Alzheimerova demence).

Zvláštním druhem sociální služby je péče o osoby, které mají sníženou soběstačnost z výše uvedených důvodů a je o ně pečováno v jejich přirozeném prostředí. Cílem této služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek (tzv. přechodné pobyty).

V zájmu maximální transparentnosti a ve snaze objektivizovat kritéria pro přijímání nových obyvatel Domova pro seniory Máj České Budějovice, p. o., projednala Rada města hodnotící kritéria pro sestavení pořadníku uchazečů o poskytnutí sociální služby v našem zařízení.

 a) sociální situace žadatele
-žadatel žije zcela osamoceně, nemá žádné příbuzné nebo nepostačuje zajištění základní péče dostupnými sociálními službami či pečujícími osobami v domácím prostředí či domě s pečovatelskou službou
35 bodů
-žadatel žije s rodinou a nemá zajištěnu základní péči dostupnými sociálními službami či pečujícími osobami
25 bodů
-žadatel žije zcela osamoceně a základní péče je zajištěna dostupnými sociálními službami či pečujícími osobami
14 bodů
- žadatel žije s rodinou a základní péče je zajištěna dostupnými sociálními službami či pečujícími osobami
5 bodů
- žadatel je umístěn v jiném zařízení sociálních služeb
0 bodů

b) zdravotní stav žadatele podle potřebnosti péče
- potřebnost péče odpovídající IV. stupni PnP
35 bodů
- potřebnost péče odpovídající III. stupni PnP
25 bodů
- potřebnost péče odpovídající II. stupni PnP
15 bodů
- potřebnost péče odpovídající I. stupni PnP
5 bodů
- bez potřebnosti péče nebo nedoloženo
0 bodů

c) místo trvalého bydliště
- v Českých Budějovicích
30 bodů
- mimo České Budějovice
0 bodů

Pokud je žadateli více než tři měsíce poskytována zdravotní péče formou ústavní péče v nemocnici nebo odborném léčebném ústavu dle § 26 zákona o sociálních službách v platném znění (doloženo vyjádřením lékaře), je míra potřebnosti péče stanovena sociální pracovnicí a vrchní sestrou při sociálním šetření.

V případě rovnosti bodů rozhoduje datum podání kompletní žádosti včetně všech požadovaných příloh. Ve zvláště složité akutní sociální situaci žadatele může ředitel Domova pro seniory Máj České Budějovice, p. o., udělit žadateli výjimku z pořadí určeného na základě uvedených kritérií.

Tato kritéria a pořadí prvních 10 žadatelů o pobyt na uzavřené stanici a prvních 20 žadatelů o pobyt na ostatních stanicích (jejich jméno, příjmení, ročník narození) umísťujeme na naše internetové stránky, aby se s nimi mohla seznámit široká veřejnost. Jednou měsíčně bude pořadí upřesňováno o nově přijaté žádosti a změny v obou pořadnících budou evidovány.

V případě, že žadatel, který je vyzván k nástupu, nástup odmítne, zůstává nadále na prvním místě v pořadníku a bude s ním domluven další termín nástupu. Odmítne-li nástup i v tomto druhém domluveném termínu bez vážných důvodů (např. hospitalizace), jeho žádost se vyřadí.

České Budějovice 1. dubna 2014
Pavel Janda