Informace pro zájemce

Informace pro zájemce

Domov pro seniory Máj provozuje své služby na čtyřech místech (viz horní lišta). Konkrétní informace pro zájemce a příslušné formuláře jsou u každého odkazu na jednotlivá pracoviště.

Veškeré informace týkající se podání žádosti a pobytu vám předají sociální pracovníci.

Způsob předání informací
 • Osobně (nejlépe po předchozí telefonické domluvě)
 • Telefonicky
 • Elektronickou poštou
 • Poštou
Úhrady za služby 2020

Kritéria pro zařazení do evidence žadatelů o poskytování sociální služby

Domov pro seniory Máj České Budějovice, příspěvková organizace, poskytuje sociální služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, prováděcí vyhláškou k tomuto zákonu č. 505/2006 Sb. a se zřizovací listinou schválenou Zastupitelstvem statutárního města České Budějovice.

Sociální služby jsou poskytovány osobám, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, zdravotního postižení, chronického duševního onemocnění a různých typů demencí (stařecká, Alzheimerova demence).

Zvláštním druhem sociální služby je péče o osoby, které mají sníženou soběstačnost z výše uvedených důvodů a je o ně pečováno v jejich přirozeném prostředí. Cílem této služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek (odlehčovací službu.).

Způsob podání žádosti
 • Předat sociálnímu pracovníkovi, nebo zaslat poštou, nebo prostřednictvím třetí osoby
 • Při převzetí žádosti je žadateli vystaveno potvrzení o převzetí žádosti
 • Toto potvrzení předá sociální pracovník žadateli osobně nebo je odesláno poštou na adresu žadatele či zákonného zástupce
 • Sociální pracovník je povinen žádost zkontrolovat a případné nedostatky za pomoci žadatele nebo jeho rodiny odstranit; poté žádost zařadit do evidence
 • Sociální pracovník zapíše žádost do podacího deníku, který je k dispozici u sociálních pracovníků
Postup pro zápis žádosti do podacího deníku
 • Sociální pracovník zapíše žádost do podacího deníku, který je k dispozici u sociálních pracovníků
 • Zde uvede číslo žádosti, jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, stručný obsah zapsaného dokumentu
 • V případě, že je žádost doručena poštou, zapíše ji pokladní do podacího deníku došlé pošty, orazítkuje a předá sociálnímu pracovníkovi, který ji zaznamená do svého podacího deníku, a postupuje podle výše uvedených instrukcí
 • Žadateli nebo jeho zákonnému zástupci je vystaveno potvrzení o přijetí žádosti - to je mu předáno osobně nebo odesláno poštou
Postup pro zápis žádosti do evidence žadatelů
 • Každá nově přijatá žádost je posuzována komisí ve složení: vedoucí zdravotně sociálního úseku, sociální pracovník, popř. staniční sestra
 • V případě, kdy z údajů uvedených v žádosti je patrné, že by byly důvodem k odmítnutí uzavření smlouvy o poskytování sociální služby, sociální pracovník žadatele o tomto informuje a na jeho žádost vydá písemné oznámení s uvedením důvodu odmítnutí
 • Jakmile je žádost zapsána do podacího deníku, musí být zaznamenána i do evidence žadatelů v počítači - zde sociální pracovník uvede jméno, příjmení, titul, datum narození, datum podání žádosti a zařazení (podle registrované služby
 • Dále do poznámky zapíše stručný popis situace a zdravotní stav žadatele, který zjistí ze žádosti

31.1.2019 Mgr. Petra Zimmelová, Ph.D. ředitelka

Dokumenty k podání žádosti ZDE

Naši partneři