Domov pro seniory Máj České Budějovice,
příspěvková organizace
Větrná 731/13 Na Zlaté stoce 32/28 Tylova 13/9 Tylova 14/11

Horní menu

Drobečková navigace

ÚVOD > Na Zlaté stoce 32/28 > Informace pro zájemce > Informace k ukončení pobytu

Informace při ukončení pobytu

Pobyt může být ukončen třemi způsoby:

1) ze strany poskytovatele
2) ze strany klienta
3) smrtí klienta

1) ukončení pobytu ze strany poskytovatele

Poskytovatel může smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů:
-hrubé porušení povinností vyplývajících ze smlouvy (zamlčení výše přiznaného příspěvku na péči nebo jeho změn, nezaplacení měsíční úhrady nebo příspěvku na péči, a to ani do konce následujícího měsíce)
-výpovědní lhůta pro výpověď danou poskytovatelem činí 1 měsíc a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla tato výpověď klientovi předána

2) ukončení pobytu ze strany klienta

- klient může smlouvu vypovědět bez udání důvodu
- výpovědní lhůta pro klienta činí 7 kalendářních dní ode dne doručení písemné výpovědi řediteli

3) ukončení pobytu smrtí klienta

- proti podpisu jsou pozůstalým vydány službu konající sestrou osobní věci po zemřelé/m klientovi, které jsou sepsány na soupisu pozůstalosti po zemřelém
-pokud měl klient občanský průkaz uložen v trezoru u sociálního pracovníka, tento jej vydá proti podpisu pozůstalé rodině
-průkaz zdravotní pojišťovny se předává rovněž rodině, případně je sociálním pracovníkem zaslán na příslušnou zdravotní pojišťovnu
-sociální pracovník oznámí úmrtí klienta na Úřad práce - příspěvek na péči, ČSSZ - důchod, Magistrát města - matriční úřad (tento vydá a zašle pozůstalým úmrtní list)
-pozůstalí obdrží nový předpis úhrady za pobyt a příspěvek na péči, který odpovídá skutečnému počtu dní pobytu klienta, a další případné neuhrazené pohledávky (např. doplatky za léky)
-veškerá finanční hotovost, příp. cenné věci, které jsou uloženy v DpS Máj, jsou předmětem dědického řízení
-DpS Máj zasílá na Okresní soud oznámení o úmrtí klienta. Součástí tohoto oznámení je i soupis pozůstalosti po zemřelém (viz výše) a také přehled příp. pohledávek či zůstatků v hotovosti.
-po ukončení dědického řízení dědic obdrží usnesení - s tímto usnesením, které musí obsahovat nabytí právní moci, se dědic, popř. všichni dědicové nebo jeden zástupce pověřený ověřenou plnou mocí ostatních dědiců, dostaví do pokladny DpS Máj, kde mu bude vydána pozůstalost. Všichni zúčastnění musí mít s sebou platný občanský průkaz.
-kvůli vyzvednutí pozůstalosti je nutné si nejméně tři dny předem telefonicky domluvit schůzku se sociálním pracovníkem, který vše potřebné domluví v pokladně DpS Máj